Znajdź nas na facebooku

Prenumerata

Prenumeratę „TMK” i „TMK+” możesz rozpocząć w dowolnym momencie. Sam ustalasz czas jej trwania. Jeden numer magazynu kosztuje 14,90 zł, w tym przesyłka listem ekonomicznym. Wystarczy, że wyślesz przelew bankowy na konto redakcji na odpowiednią kwotę (dowolna ilość numerów x 14,90 zł, np. zamawiając 1 sztukę płacisz 14,90 zł, dla prenumeraty półrocznej: 6 x 14,90 zł = 89,40 zł, a dla rocznej 12 x 14,90 zł = 178,80 zł). W tytule przelewu wpisz swój adres oraz informację, od którego numeru ma obowiązywać prenumerata (np. „Od nr 279”). Na tych samych zasadach można nabywać wszystkie numery archiwalne oprócz nr 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 33 oraz TMK+ nr 1,2, 3, 7, 22 i 43 (ich nakład został wyprzedany).

Wysyłka jest na nasz koszt (listem zwykłym ekonomicznym).

UWAGA! Prenumeraty rozsyłamy raz w miesiącu, następnego dnia po ukazaniu się numeru. List idzie zazwyczaj 4-5 dni roboczych (a więc nie wliczając weekendów). Wpłaty, które dotrą na nasze konto po terminie ukazania się numeru, będą rozesłane w następnym miesiącu, wraz z kolejnym numerem!

Dane do przelewów na konto (UWAGA! NOWY NUMER KONTA!!!):
Numer konta w banku Santander: 92 1090 2705 0000 0001 5384 0292 („TMK” Bełchatów)

PRENUMERATA ZAGRANICZNA 

Prenumerata do wszystkich krajów Europy kosztuje 27 zł/szt. Czyli np prenumerata roczna wychodzi 12 x 27 = 324 złote (można wpłacać w walutach obcych po uprzednim uzgodnieniu ceny). Cena ta zawiera koszty przesyłki zagranicznej listem priorytetowym. Z kolei cena prenumeraty do Ameryki Północnej to 28 zł/szt (336 zł za rok), a Australii i Ameryki Południowej 29 zł/szt (348 zł za rok).

Dane do przelewów z zagranicznych kont bankowych:

IBAN: PL92109027050000000153840292

BANK: Santander

Możliwa jest również prenumerata do Australii, Azji i Ameryki Płd. – w tym celu należy skontaktować się mailowo z redakcją w celu ustalenia ceny.

REGULAMIN PRENUMERATY I POLITYKA PRYWATNOŚCI znajdują się poniżej. Każdy zamawiający jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem i przestrzegania jego postanowień. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki przedstawione w niniejszym Regulaminie. Składając zamówienie Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie przez Wydawcę swoich danych osobowych niezbędnych do realizacji praw i obowiązków Zamawiającego wynikających z Regulaminu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Zamawiającego. Zamawiającemu przysługuje prawo wglądu i aktualizacji danych dotyczących jego osoby w każdym czasie, a także prawo do żądania usunięcia danych.

Prenumerata TMK – regulamin

1. INFORMACJE OGÓLNE

Regulamin określa zasady zawierania umów prenumeraty przez firmę TMK s.c., z siedzibą w Wólce Łękawskiej 26, 97-400 Bełchatów, będącej wydawcą czasopism „To My Kibice” i „To My Kibice Plus”, zwanej dalej „Wydawcą”.

Do kontaktów z klientami udostępniamy adres poczty elektronicznej tomykibice@poczta.fm oraz nr tel. 606 393 212.

2. Każdy zamawiający jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem i przestrzegania jego postanowień.

3. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki przedstawione w niniejszym Regulaminie.

4. Składając zamówienie Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie przez Wydawcę swoich danych osobowych niezbędnych do realizacji praw i obowiązków Zamawiającego wynikających z Regulaminu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Zamawiającego. Zamawiającemu przysługuje prawo wglądu i aktualizacji danych dotyczących jego osoby w każdym czasie, a także prawo do żądania usunięcia danych.

2. ZAMÓWIENIA I PŁATNOŚCI

Klient może dokonać zamówienia poprzez dokonanie wpłaty przelewem na konto bankowe Wydawcy, podając w tytule przelewu swoje imię, nazwisko i dane adresowe do wysyłki. Należy ponadto w tytule przelewu wskazać, od którego numeru czasopisma ma obowiązywać prenumerata. Na tej samej zasadzie można zamawiać numery archiwalne, których aktualna lista podawana jest na stronie tomykibice.pl w zakładce Prenumerata.

Cena prenumeraty podawana jest w PLN i jest ceną brutto, zawierającą podatek VAT.

3. DOSTAWA

a. Wydawca realizuje prenumeratę na terenie całego świata.

b. Sposób dostawy prenumeraty wydawniczej: list zwykły ekonomiczny, pod wskazany w tytule przelewu bankowego adres.

c. Wydawca ma obowiązek dostarczenia zamówionych egzemplarzy czasopism w stanie idealnym, pozbawionym bez wad.

d. Wydawca wysyła zamówione prenumeraty w cyklu miesięcznym, realizując wszystkie wysyłki w danym miesiącu jednokrotnie, w dniu następującym po odebraniu nakładu najnowszych numerów czasopism z drukarni.

4. WCZEŚNIEJSZE ROZWIĄZANIE UMOWY

Prenumeratorowi przysługuje prawo do rezygnacji z prenumeraty, w dowolnym momencie jej trwania, bez podania przyczyn. Wydawca zwraca część wpłaty przypadającą za niezrealizowane numery prenumeraty w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia. Rezygnacja wymaga przekazania na trwałym nośniku (e-mail, list) oraz podania danych niezbędnych do ustalenia kto rozwiązuje którą umowę.

Wydawcy, w przypadku zaprzestania wydawania kolekcji, przysługuje prawo do wcześniejszego rozwiązania umowy o prenumeratę. Wówczas Wydawca ma obowiązek niezwłocznie poinformować prenumeratora o rozwiązaniu umowy oraz zwrócić prenumeratorowi część wpłaty przypadającą za niezrealizowane numery prenumeraty.

5. PRAWO KONSUMENTÓW DO ODSTĄPIENIA

W odniesieniu do umów o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę, prawo do odstąpienia nie przysługuje.

W pozostałych przypadkach obowiązuje pouczenie o odstąpieniu od umowy umieszczone na końcu niniejszego regulaminu.

6. REKLAMACJE

Reklamacje mogą być składane telefonicznie, na nr 606 393 212, a także elektronicznie na adres tomykibice@poczta.fm lub listownie na adres TMK s.c. Skr. Poczt. 18, 97-400 Bełchatów, z dopiskiem „Prenumerata” w tytule maila/na kopercie listu.

Reklamacja powinna zawierać: dane Klienta, wystarczające do kontaktu, informacje wystarczające do identyfikacji zamówienia, którego dotyczy reklamacja oraz treść samej reklamacji.

Ze względu na wysyłki listem zwykłym ekonomicznym, reklamacje dotyczące braku dostawy konkretnego numeru należy zgłaszać nie wcześniej niż 10 dni po ukazaniu się tego numeru na rynku.

W przypadku reklamacji złożonej przez Klienta, Wydawca zapewnia ustosunkowanie się do niej w ciągu maksymalnie 7 dni, choć zwykle następuje to znacznie szybciej, szczególnie podczas kontaktu telefonicznego.

Klient – Konsument ma też prawo dochodzić swych praw na zasadach ogólnych korzystając z sądowych, a w przypadku zgody obu stron – pozasądowych, metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

7. DANE OSOBOWE

Administratorem danych osobowych Klientów jest firma TMK s.c., z siedzibą w Wólce Łękawskiej 26, 97-400 Bełchatów, będąca wydawcą czasopism „To My Kibice” i „To My Kibice Plus”.

Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Wydawcę jedynie w celu dostarczania czasopism. Klient ma prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są udostępniane przez Klienta dobrowolnie. Dane nie będą udostępniane przez Wydawcę innym podmiotom.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W stosunku do Klientów, którzy nie są konsumentami, sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów jest sąd właściwy dla siedziby Wydawcy.

Regulamin wchodzi w życie od 17.05.2018 r. i odnosi się do umów zawartych od tej daty.

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy: zamawiając prenumeratę, mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie pierwszego z zamówionych czasopism, lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie pierwszego z czasopism. Zwracamy Klientowi pełną sumę, wraz z kosztami wysyłki.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musicie Państwo poinformować nas:

TMK s.c.

Skr. Poczt. 18

97-400 Bełchatów

adres poczty elektronicznej: tomykibice@poczta.fm tel. 606 393 212

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą, faxem lub pocztą elektroniczną). Zwracamy Klientowi pełną sumę, wraz z kosztami wysyłki.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Prenumerata TMK – polityka prywatności

Ochrona danych jest kwestią zaufania, a zaufanie użytkowników jest dla nas bardzo ważne. Przy przetwarzaniu danych osobowych dotyczących prenumeraty, ściśle przestrzegamy postanowień ustawowych. W tym miejscu chcielibyśmy poinformować o naszych zasadach gromadzenia i wykorzystania danych.

Niniejsza Polityka Prywatności stanowi dokument, w którym określono zasady przetwarzania zbieranych przez firmę TMK s.c. (wydawcę czasopism „To My Kibice” i „To My Kibice Plus”) danych oraz ich gromadzenia, dostępu a także sposobu przechowywania informacji. Poniższe oświadczenie o ochronie danych informuje również o tym, do kogo należy się zwrócić w sprawach z tym związanych.

Poniżej określone zasady pozostają w zgodzie z normami prawnymi obowiązującymi na terenie Polski oraz Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 922 z późn. zm).

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane TMK s.c. dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyraziłeś zgodę, wykupując prenumeratę.

Prosimy, abyś pamiętał, że w każdej chwili masz prawo do aktualizacji, korekty, blokady lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych. Możesz to zrobić korzystając z naszej pomocy, której chętnie, nieodpłatnie udzielimy. Jeżeli nie wyrażasz zgody na przetwarzanie lub wykorzystanie swoich danych przez TMK s.c. według niniejszych postanowień o ochronie danych w całości lub w odniesieniu do poszczególnych działań, możesz zgłosić swój sprzeciw pocztą elektroniczną, lub listem, także korzystając z wymienionych w pkt. VI. danych kontaktowych.

Zapewniamy Cię, że nasza firma przestrzega restryktywnej polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań, aby poziom ten był coraz wyższy. Wierzymy, że zapoznanie się z naszą polityką prywatności pozwoli Ci poczuć się bezpiecznie i cieszyć prenumeratą naszych czasopism.

I. Kto jest administratorem danych osobowych redakcji „To My Kibice”?

Administratorem danych osobowych redakcji „To My Kibice” (dalej Administrator), czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym jest wydawca, firma:

TMK s.c.

Wólka Łękawska 26

97-400 Bełchatów

NIP: 769-20-80-087

REGON: 100142122

II. Postanowienia ogólne

1. Administrator danych nie sprzedaje, nie udostępnia oraz nie przekazuje osobom trzecim danych osobowych Kupującego bez jego wyraźnej i dobrowolnie wyrażonej zgody.

2. Jedynie za zgodą Kupującego podane przez niego dane mogą zostać wykorzystane do celów marketingowych.

3. Kupujący pozostaje anonimowy do momentu dokonania przelewem na konto bankowe TMK s.c. opłaty za prenumeratę, gdzie w tytule przelewu podaje swoje imię, nazwisko i dane adresowe. Kupujący nie podaje adresu e-mail, numeru telefonu, ani nie rejestruje się w żadnych formularzach w internecie.

4. Dokonanie przez Kupującego przelewu, wiąże się z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 r. z późn. zm.). Informacje te służą do celów realizacji zamówionej prenumeraty. W związku z powyższym TMK s.c. przechowuje te dane w pliku tekstowym i używa ich jedynie w celu wydrukowania adresu na kopercie i wysyłki prenumeraty drogą pocztową – listem zwykłym.

5. Do danych osobowych zbieranych przez TMK s.c, mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy firmy TMK s.c.

6. TMK s.c. oświadcza, że przetwarza dane osobowe Kupujących zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r., poz. 922 z późn. zm.) oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Kupujących przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

III. Dlaczego i o jakie Twoje dane osobowe prosimy?

Osoby zamawiające prenumeratę prosimy o:

1. imię i nazwisko – niezbędne nam do zaadresowania przesyłki;

2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędne nam później do zaadresowania przesyłki;

Powyższe dane, przekazane nam w tytule przelewu, są przetwarzane wyłącznie przez TMK s.c. i nie są wykorzystywane w żaden inny sposób.

Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane przez TMK s.c. i przekazywane Poczcie Polskiej w postaci zaadresowanego listu zwykłego.

IV. Udostępnianie Twoich danych osobowych

W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje administratorowi udostępnienie zebranych danych organom państwowym, firma TMK s.c. dane takie udostępni. Za wyjątkiem tych sytuacji, Twoje dane osobowe będą ujawnianie wyłącznie w zakresie, celu i podmiotom wymienionym w niniejszej polityce prywatności.

V. Zmiana polityki bezpieczeństwa TMK s.c.

TMKs.c. zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

O takiej zmianie TMK s.c. powiadomi drogą pocztową (na wskazany w prenumeracie adres). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowej polityki prywatności.

Aktualny tekst polityki prywatności zawsze znajduje się pod adresem https://tomykibice.pl/prenumerata/

VI. Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych, zachęcamy do kontaktu e-mailowego: tomykibice@poczta.fm

W powyższych sprawach można również korespondować z nami pod adresem:

TMK s.c.

Wólka Łękawska 26

97-400 Bełchatów

 

KTÓRE CZASOPISMO CZYTASZ?

View Results

Loading ... Loading ...